Formació professional - Cicles formatius
 

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumnat la formació necessària per adquirir la competència profesional característiques de cada títol. La Formació Professional s’ordena en Cicles Formatius a través dels quals s’adquireix la competència necessària per executar les tasques pròpies de la professió.

La durada dels Cicles Formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en el centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total, oscil·la entre 1300 i 2000 hores, la qual cosa implica un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en crèdits de caràcter teoricopràctic de durada variable i crèdits propis de cada cicle formatiu. A més inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle. El crèdit de formació pràctica en centres de treball (FCT) és matèria obligatòria i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Educació hi ha establert.

 
Cicles formatius impartits a l'INS Narcís Monturiol
 
   
  Cicles Formatius de Grau Mitjà
 
  Cicles Formatius de Grau Superior
 
  • Sistemes de telecomunicació i informàtics
  • Automoció
 
Requisits per a accedir-hi
  a.- Cicles Formatius de Grau Mitjà (qualsevol dels següents)
 
  • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
  • Estar en possessió del títol de Tècnic Auxiliar (FP1) o equivalent
  • Haver superat qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà
  • Haver superat prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà
  b.- Cicles Formatius de Grau Superior (qualsevol dels següents)
 
  • Haver superat qualsevol de les modalitats del batxillerat
    (Modalitats prioritàries: Ciències de la Naturalesa i de la Salut , Tecnologia)
  • Haver superat la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior
   

 


Departament d'Ensenyament
Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

 
 
 
Institut d'Educació Secundària Narcís Monturiol - 17001221